Cień ubóstwa: 10 krajów walczących o gospodarcze przetrwanie

10 najgorszych gospodarek świata
  • Jonathan Rowe
  • 26.03.2024

Czy masz pojęcie o wiodących gospodarkach świata? Jeśli nie, nie obawiaj się, ponieważ mamy wszystko pod kontrolą. Wręcz przeciwnie, opowiemy ci o mniej szczęśliwych krajach, które zmagają się z poważnymi problemami. Pomimo różnych programów pomocy doraźnej i inicjatyw finansowych ze strony organizacji takich jak Bank Światowy, kraje te wciąż zmagają się z trudnościami gospodarczymi. Dlaczego tak się dzieje, można się zastanawiać?

Czasami bardzo trudno jest zidentyfikować podstawowe przyczyny przedłużających się trudności gospodarczych danego kraju. Nawet naród o bogatych zasobach może znaleźć się w trudnej sytuacji z powodu złego zarządzania lub szerzącej się korupcji rządowej. Dług stanowi poważne zagrożenie dla najsłabszych gospodarek, ponieważ jego akumulacja sprawia, że coraz trudniej jest zapewnić podstawowe usługi, takie jak opieka zdrowotna, edukacja i infrastruktura.

Najsłabsze gospodarki świata stoją w obliczu wielu wyzwań, w tym ograniczonych zasobów, niestabilnego sektora finansowego i niedoinwestowania w kluczowych sektorach, które generują wzrost gospodarczy. W tym artykule analizujemy cechy najgorszych gospodarek świata i identyfikujemy główne czynniki przyczyniające się do ich tragicznej sytuacji gospodarczej.

1. Sudan Południowy

Sudan Południowy, który uzyskał niepodległość 9 lipca 2011 r., jest najmłodszym państwem na świecie. Jednak jego droga do dobrobytu była naznaczona wieloma wyzwaniami, w tym konfliktami, zawirowaniami politycznymi i trudnościami gospodarczymi. Sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu po wybuchu wojny domowej w grudniu 2013 r., która na lata zahamowała rozwój kraju. Uzależniony od pomocy zagranicznej w celu utrzymania działalności państwa, Sudan Południowy walczył z pokonaniem przeszkód stwarzanych przez zmiany klimatyczne i klęski żywiołowe, co dodatkowo utrudniało wymierne wysiłki na rzecz rozwoju. Pomimo krótkiego okresu ożywienia gospodarczego po opanowaniu rezerw ropy naftowej, postęp ten był krótkotrwały ze względu na późniejsze wyzwania, takie jak powodzie i pandemia COVID-19.

2. Burundi

Zależne głównie od rolnictwa, które zatrudnia ponad 70% siły roboczej, Burundi stoi w obliczu poważnych wyzwań gospodarczych, zaostrzonych przez czynniki takie jak przeludnienie, niepokoje społeczne i erozja gleby. Pomimo samowystarczalności w zakresie produkcji żywności, kraj nadal polega na pomocy zagranicznej ze względu na trwające trudności gospodarcze. Burundi, sklasyfikowane przez ONZ jako kraj najsłabiej rozwinięty, ma trudności z przyciągnięciem znaczących inwestycji ze względu na utrzymujące się obawy o bezpieczeństwo. Wysiłki podjęte przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy w 1986 r. w celu zreformowania krajowego systemu monetarnego, przemysłu kawowego i eksportu przyniosły niewielki postęp w rozwiązywaniu głównych problemów gospodarczych.

3. Republika Środkowoafrykańska (RŚA)

Głównym źródłem dochodu Republiki Środkowoafrykańskiej jest rolnictwo, które stanowi podstawę jej gospodarki. Uprawia się kukurydzę, babkę lancetowatą, proso, maniok, orzeszki ziemne i sorgo. Pomoc zagraniczna i wsparcie ze strony organizacji pozarządowych (NGO) odgrywa znaczącą rolę. Postęp gospodarczy kraju jest ograniczony przez ograniczone inwestycje, nieodpowiednią infrastrukturę i złe zarządzanie finansami. Dodatkowe wyzwania obejmują słabo rozwiniętą sieć transportową, niedobór wykwalifikowanej siły roboczej i niekorzystną politykę makroekonomiczną.

4. Demokratyczna Republika Konga (DRK)

Pomimo bogatych zasobów naturalnych, gospodarka Demokratycznej Republiki Konga (DRK) podupada od lat 80-tych. Po uzyskaniu niepodległości w 1960 r. gospodarka DRK kwitła, zwłaszcza w rolnictwie i górnictwie. Jednak korupcja, działania wojenne i niestabilność polityczna utrudniały dalszy wzrost. Konflikty, które wybuchły w DRK w 1996 r. jeszcze bardziej pogorszyły sytuację, prowadząc do niższych dochodów rządowych, wyższego zadłużenia zagranicznego i zmniejszonej produkcji krajowej. Wydarzenia te znacząco osłabiły gospodarkę kraju, ostatecznie czyniąc ją jedną z najsłabszych na świecie.

5. Mozambik

Mozambik jest silnie uzależniony od pomocy zagranicznej, która pokrywa większość jego rocznego budżetu, podczas gdy większość jego siły roboczej jest zatrudniona w rolnictwie na własne potrzeby. Do końca 1992 r. Mozambik stał się krajem o bardzo słabych wskaźnikach społeczno-ekonomicznych. W latach 80-tych PKB per capita wynosił zaledwie 120 USD, ale do 2000 r. sytuacja poprawiła się nieznacznie do 222 USD. Pomimo poważnych problemów z zadłużeniem, Mozambik otrzymał umorzenie długu w ramach inicjatywy znanej jako program HIPC (Heavily Indebted Poor Country). Ponadto sprywatyzowano wiele małych przedsiębiorstw państwowych. Jednak pomimo tych wysiłków Mozambik nadal boryka się z trudnościami.

6. Malawi

Malawi w dużym stopniu polega na pomocy gospodarczej ze strony organizacji takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank Światowy i prywatni darczyńcy. Jednak pomimo tego wsparcia Malawi jest klasyfikowane jako jedna z najsłabszych gospodarek na świecie, głównie z powodu utrzymującej się nierównowagi makroekonomicznej i niedoborów walutowych. Niemniej jednak istnieje pewien optymizm co do wzrostu gospodarczego kraju, ponieważ przewiduje się, że wzrośnie on o 2,8% w 2024 r., wspierany przez trwające reformy makroekonomiczne.

7. Niger

Niger konsekwentnie znajduje się w dolnej części wskaźnika rozwoju społecznego, co odzwierciedla bardzo niski dochód na mieszkańca. Ponadto kraj ten jest bardzo zadłużony, co plasuje go wśród najbardziej zadłużonych państw. Problemy gospodarcze Nigru są potęgowane przez ograniczenia zasobów i powszechne ubóstwo, co bardzo utrudnia skuteczne rozwiązanie tych kwestii. Czynniki te przyczyniają się do tego, że Niger jest jedną z najsłabszych gospodarek na świecie.

8. Czad

Problemy gospodarcze Czadu przypisuje się słabej infrastrukturze, izolacji geograficznej i niepokojom politycznym. Pomoc ze strony organizacji takich jak Afrykański Bank Rozwoju (AFDB) i Bank Światowy pomaga złagodzić niektóre z tych problemów. Przy około 85% populacji utrzymującej się z rolnictwa, gospodarka Czadu w dużej mierze opiera się na tym sektorze. Pomimo faktu, że Czad ma dziesiąte co do wielkości rezerwy ropy naftowej w Afryce, ubóstwo pozostaje poważnym problemem. Mimo to istnieje nadzieja na skromny wzrost gospodarczy na poziomie co najmniej 2,8% w latach 2024-2025.

9. Liberia

Przekształcenie Liberii w jedną z najsłabszych gospodarek świata można przypisać wyniszczającym wojnom domowym, które spustoszyły kraj. Pierwszy konflikt miał miejsce w latach 1989-1996, a następnie kolejny w latach 1999-2003, pozostawiając po sobie zniszczenia, które poważnie wpłynęły na gospodarkę i infrastrukturę Liberii. ONZ zalicza Liberię do najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych krajów na świecie. Pomimo bogatych zasobów mineralnych, lasów i potencjału rolniczego, Liberia cierpi z powodu niestabilności politycznej i braku kapitału ludzkiego, co uniemożliwia jej wykorzystanie bogactw naturalnych do rozwoju gospodarczego.

10. Madagaskar

Madagaskar zmaga się z ubóstwem, słabymi rządami oraz brakiem zasobów fizycznych i ludzkich. Kryzysy klimatyczne i powolny wzrost gospodarczy dodatkowo pogłębiają te trudności. Od 2022 r. wskaźnik ubóstwa w kraju wzrósł do 75%. Na horyzoncie pojawia się jednak promyk nadziei: prognozuje się, że w latach 2024-2025 gospodarka wzrośnie o 4,7%. Madagaskar opiera się na gospodarce rynkowej, wspieranej przez branże takie jak turystyka, tekstylia, górnictwo i rolnictwo. Ponadto zamach stanu z 2009 r. pogłębił spowolnienie gospodarcze i zniechęcił do inwestycji zagranicznych.

Podsumowując, dziesięć najgorszych gospodarek świata stoi w obliczu niezliczonych wyzwań, od niepokojów społecznych i niestabilności politycznej po brak rządów i nieodpowiednią infrastrukturę. Pomimo różnych wysiłków i inicjatyw mających na celu zapewnienie pomocy, gospodarki te nadal walczą o przezwyciężenie trudności gospodarczych. Czynniki takie jak ograniczone zasoby, duże zadłużenie i zależność od pomocy zagranicznej dodatkowo pogarszają ich sytuację.

  • Tag
  • Artykuł
    Share:

    Zostaw odpowiedź

    Your email address will not be published.